آدرس : ایلام،بانگنجاب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری

کد پستی: 6939177143

شماره تماس : 08432235700

فکس:08432235721

Email: mokarrami-k@medilam.ac.ir

آخرین بروزرسانی: شنبه 02 مهر 01:28